informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Aktualne postępowania:

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt UE pt.
„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców Podkarpacia poprzez zakup wyrobów medycznych przez NTM Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny”
nr RPPK.06.02.01-18-0020/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z infrastrukturą IT. Realizacja projektu przewiduje uruchomienie nowej Pracowni Endoskopii oraz rozwój Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Ponadto doposażony zostanie blok operacyjny dzięki czemu zwiększy się precyzja i bezpieczeństwo usług zabiegowych.Umowa o dofinansowanie:
RPPK.06.02.01-18-0020/17-00Całkowity koszt realizacji projektu:
5 115 900,00 zł

Wartość dofinansowania:
3 641 328,56 zł

Okres realizacji projektu: 02.11.2017 – 01.10.2018 r.
Postępowania archiwalne:

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Etap1.

Termin składania ofert: 30.09.2016 (włącznie)

Miejsce składania ofert: Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp. lub sekretariat@klinika-rzeszow.pl

Zapytanie ofertowe: pobierz PDF

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: pobierz DOC

 

Informacja o wyborze wykonawcy: pobierz PDF

 

 

PROJEKT UE „Stawiamy na kompetencje”

Projekt pt. Stawiamy na kompetencje jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Liderem projektu i stroną umowy o dofinansowanie jest firma D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w: 02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 46.

Partnerem projektu jest NOWE TECHNIKI MEDYCZNE Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w: 30-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 600 (dalej: SZPITAL)

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 – 31.12.2014

CELEM głównym projektu jest udoskonalenie oferowanych usług medycznych SZPITALA poprzez rozwój kompetencji 72 osób spośród Kadry Medycznej, Administracyjnej oraz Pomocniczej w ramach pełnionych przez nich funkcji w terminie do 31.12.2014

Projekt zakłada objęcie wsparciem szkoleniowym 72 pracowników SZPITALA

Szczegóły związane z rekrutacją pracowników do projektu znajdują się w poniższym dokumencie:

 • ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE z dnia 06.02.2014 - pobierz
  • W ramach ww. projektu nasi pracownicy wezmą udział w szkoleniach i kursach języka angielskiego realizowanych w podziale na poniższe bloki w zależności od zajmowanego stanowiska:

   SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ
   (głównie: pielęgniarz/ka, rehabilitant/ka, ratownik/czka medyczna itp.)

   • BLOK MI: Szkolenia interpersonalne i samoorganizacyjne
   • BLOK MP: Szkolenia prawne
   • BLOK MZ: Szkolenia zawodowe
   • Blok MJ: kurs językowy

   SZKOLENIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ
   (sekretarz/ka med , księgowa/wy, kadry, recepcjonistka itp.)

   • BLOK AI: Szkolenia interpersonalne i samoorganizacyjne
   • BLOK AP: Szkolenia prawne
   • Blok AJ: kurs językowy

   SZKOLENIA DLA KADRY POMOCNICZEJ
   (salowe itp.)

   • BLOK PI: Szkolenia interpersonalne
   • BLOK PP: Szkolenia prawne


   Zajęcia prowadzone są:

   • w naszej siedzibie, w odpowiednio przystosowanej salce szkoleniowej,
   • w godzinach pracy uczestników,
   • wg autorskich programów dopasowanych do potrzeb uczestników projektu.

   Wsparcie w ramach projektu objęte jest regułami pomocy publicznej na szkolenia. Wkład własny SZPITALA rozliczany będzie jako wkład w postaci wynagrodzeń.

   Każdy uczestnik otrzymuje wyżywienie (za wyjątkiem uczestników kursów językowych) oraz materiały szkoleniowe, segregator, notes i długopis.

   Warunkiem ukończenia udziału w projekcie jest uczestnictwo w min. 80% czasu trwania danego szkolenia/kursu (zgodnie z indywidualną ścieżką szkoleniową) i podejście do pre- i posttestów danego szkolenia/kursu.

   Informacja o zrealizowaniu celów projektu poprzez osiągnięcie założonych wskaźników zostanie opublikowana na naszej stronie WWW po zakończeniu projektu.

   Więcej informacji na temat Funduszy Unii Europejskiej, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdą Państwo na:

    Pliki do pobrania:

   Zasady rekrutacji - wersja PDF pobierz

   ZAPYTANIE OFERTOWE - JEZYK ANG - wersja PDF pobierz

   ZAPYTANIE OFERTOWE - JEZYK ANG (załączniki) - wersja Word pobierz

   NOWE TECHNIKI MEDYCZNE SZPITAL SPECJALISTYCZNY
   IMIENIA ŚWIETEJ RODZINY SP. Z.O.O.

   realizuje projekt pt.:


   Wdrożenie rozwiązań elektronicznego biznesu typu
   B2B w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny   projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

   Umowa o dofinansowanie:
   UDA-POIG.08.02.00-18-200/13
   Całkowity koszt realizacji projektu:
   616 772,43 PLN
   Wartość dofinansowania:
   431 740,70 PLN

   Głównym celem realizacji projektu jest uruchomienie przez Wnioskodawcę i współpracujących partnerów biznesowych nowoczesnego systemu klasy B2B poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny ICT, m. in. elektronicznej wymiany danych w standardzie ustalonym między uczestnikami platformy oraz automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

   Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnej infrastruktury technicznej, zakup usług informatycznych w zakresie stworzenia warstwy aplikacyjnej systemu oraz szkolenia specjalistyczne z obsługi systemu dla personelu Wnioskodawcy.

   Platforma B2B wpłynie na sprawne zarządzanie przepływem dokumentów i informacji pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Przyczyni się do usprawnienia i podniesienia jakości współpracy pomiędzy nimi.


   Nowe Techniki Medyczne II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.

   Planowane inwestycje są elementami projektu pn. „Wprowadzenie usługi leczenia bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa przez firmę Nowe Techniki Medyczne II Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach naboru wniosków do Działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

   Zapraszamy do złożenia ofert na:

 •  

  05.01.2010 r. – Otwarcie konkursu ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie Systemu ISO 9001 i ISO 14001”

  Pobierz ZAPROSZENIE

  22.01.2010 r. – Zamknięcie postępowania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie Systemu ISO 9001 i ISO 14001”

 •  

  12.04.2010 r. – Otwarcie konkursu ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego (CT, RM, endoskopia) oraz zakup systemów RIS, PACS  i systemu zabezpieczenia danych”

  Pobierz ZAPROSZENIE

    

  29.04.2010 r. - Zamknięcie postępowania dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego (CT, RM, endoskopia) oraz zakup systemów RIS, PACS  i systemu zabezpieczenia danych”

   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.