informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów Małopolski, zwany dalej Szpitalem. Szpital prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Szpital działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych, w tym konsultacji i badań diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko w zakresie wykonywania niezbędnych dodatkowych badań, konsultacji i diagnoz medycznych, podmiotom serwisującym urządzenia Szpitala oraz mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów , w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Podanie przez Panią/pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 9. Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

 10. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Inspektor Ochrony danych – iod@klinika-rzeszow.pl tel. (17) 86 66 761.

Opracował: K. Franus

 
Data: 25.05.2018 r.

Data ostatnej modyfikacji: 2018-05-25

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.