informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 600, 36-060 Głogów Małopolski, zwany dalej Szpitalem. Szpital prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia diagnozy medycznej, wykonania leczenia oraz realizacji usług opieki zdrowotnej i związanych z tym świadczeń zdrowotnych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko w zakresie wykonywania niezbędnych dodatkowych badań, konsultacji i diagnoz medycznych oraz mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Podanie przez Panią/pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek realizacji usług opieki zdrowotnej, wykonania leczenia oraz z tym związanych i niezbędnych świadczeń zdrowotnych wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Brak ich podania uniemożliwi realizację usług opieki zdrowotnej i związanych z tym świadczeń zdrowotnych.
 8. Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres zgodny z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960, 1070).
 9. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji – sekretariat@klinika-rzeszow.pl (17) 86 66 701.

Opracował: K. Franus

Data: 11.05.2018 r.

Data ostatnej modyfikacji: 2018-05-11

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.